RD

Rola rady drużyny jest bardzo istotna.

To ważny ?organ?, który koordynuje prace drużyny, a dzięki swojej kolegialności tj. wieloosobowości, jest kompetentny. Wspomaga prace w drużynie poprzez debatę, a potem działania dotyczące problemów drużyny lub też ? sensu largo ? działalności drużyny. Jej funkcja sprowadza się do doradzania drużynowemu oraz funkcyjnym w zadaniach, które do nich należą. Istotną rolę  w kształtowaniu rady drużyny ma drużynowy. To zakres jego kompetencji i obowiązków, oraz przekazanie ich na rzecz rady drużyny decyduje o jej roli, doniosłości i charakterze.

Kompetencje

To właśnie kompetencje rady powodują, że śmiało można ją uznać za władzę ustawodawczą i wykonawczą, ponieważ:
* zatwierdza i współrealizuje plan pracy drużyny,
* zatwierdza nowe symbole i obrzędy,
* przyjmuje do drużyny,
* dopuszcza do Przyrzeczenia Harcerskiego,
* przyznaje stopnie i sprawności (jak kapituła),
* powierza funkcje, tworzy i likwiduje zastępy,
* przyznaje nagrody,
* nadaje honorowe członkostwo,
?i tym podobne.

Jest również władzą sądowniczą, gdyż:

* stosuje kary, w tym wydala z drużyny,
* opiniuje i osądza działalność drużyny, realizację poszczególnych zadań, zbiórki drużyny i zastępów,
* orzeka w sprawach spornych.

Ramowy plan obrad, w ogólnym zarysie:
1. Rozpoczęcie.
2. Sprawozdanie funkcyjnych z okresu od ostatniej RD ? relacja ze zbiórek zastępów, raport kwatermistrza, ściągalność składek, nowa strona w kronice itp.
3. Ocena zbiórek drużyny.
4. Bieżące problemy, czyli główne powody rady.
5. Wolne wnioski ? pytania, skargi, wnioski, zażalenia itp.
6. Obrzędowe zakończenie.

Protokół

Z każdego posiedzenia należy sporządzić protokół. To znakomity sposób dokumentowania pracy rady.

Protokół powinien zawierać:
? datę, miejsce i numer
? listę obecnych,
? porządek zbiórki,
? krótki opis całej zbiórki ? nad czym dyskutowano,
? wszystkie wnioski i podjęte uchwały,
? podpis ? wystarczy drużynowego.

Zostaw odpowiedź