Sprawności harcerskie zestaw uzupełniający

Jak zdobyć sprawność?

 1. Wybierasz sprawność, która Cię interesuje
 2. Zgłaszasz się do przełożonego – zastępowego, drużynowego w celu ustalenia zadań (z wymagań wymyślacie zadania właśnie dla Ciebie)
 3. Po uzgodnieniu zadań spisujesz je na karcie próby, a drużynowy otwiera rozkazem Twoją próbę
 4. Wykonujesz wszystkie zadania
 5. Drużynowy zamyka próbę i przyznaje Ci sprawność, od tej pory możesz ją nosić na swoim mundurze !
 6. Sprawności naszywamy na PRAWYM rękawie, pod naszywką drużyny, kolory obszycia sprawności – * granatowy ** zielony *** czerwony; mistrzowska – czarne.
Poziom trudności sprawności ZHP
         I stopnia jednogwiazdkowe
 Przeznaczone dla początkujących w danej dziedzinie, przeznaczone dla harcerek i harcerzy (10-13 lat)
Przeznaczone dla zdobywających stopień młodzika-ochotniczki
         II stopnia dwugwiazdkowe
Pogłębiają i utrwalają nabyte umiejętności, przeznaczone dla harcerek i harcerzy oraz harcerek i harcerzy starszych (10-16 lat)
Przeznaczone dla zdobywających stopień wywiadowcy-tropicielki
       III stopnia trzygwiazdkowe
 Wymagają ponadprzeciętnej, rozległej wiedzy, najbardziej odpowiednie dla harcerek i harcerzy starszych (13-16 lat)
      Zdobywane bez ograniczeń mistrzowskie „M” . Wymagają umiejętności na poziomie niemal profesjonalnym, i są poważnym atutem przy wyborze i rozpoczęciu pracy zawodowej. Przeznaczone dla wędrowniczek i wędrowników (16-25 lat) Mogą być zdobywane po zdobyciu sprawności III stopnia w określonej dziedzinie

Sprawności ? zestaw uzupełniający

 

Znawczyni własnej miejscowości/znawca własnej miejscowości * *

 1. Na podstawie wywiadów z mieszkańcami ustaliła/ił najważniejsze wydarzenia w swojej miejscowości w XX wieku.
 2. Dowiedziała/ał się, czy istnieje w jej/jego  miejscowości lista honorowamieszkańców. Kto jest na tej liście i dlaczego?
 3. Przedstawiła/ił historię swojej miejscowości w formie pisanej (artykuł w gazecie) lub ustnej (gawęda na zbiórce).
 4. Zorganizowała/ał wraz z zastępem grę miejską dla drużyny.
 5. Dowiedziała/ał się, jak przedstawia się aktualna sytuacja mieszkańców (z czego się utrzymują, jak spędzają czas wolny, co robią najmłodsi mieszkańcy itd.).

 

Przewodniczka po regionie/przewodnik po regionie **

 1. Wzięła/ął udział w zwiadzie etnograficznym zastępu w wybranej okolicy. Dokonała/ał obserwacji stylu budownictwa, elementów sztuki ludowej, języka mieszkańców.
 2. Na ognisku drużyny zaprezentowała/ał swoje spostrzeżenia, zdjęcia, szkice oraz co najmniej jeden przedmiot będący wyrobem rzemiosła ludowego z wybranej okolicy.
 3. Skompletowała/ał biblioteczkę zawierającą pozycje opisujące interesujący ją/go region.
 4. Poznała/ał co najmniej jeden taniec lub piosenkę, przyśpiewkę ludową z wybranego regionu.

 

Znawczyni regionu/znawca regionu ***

 1. Zwiedziła/ił wraz z zastępem muzeum regionalne lub skansen.
 2. Potrafi wskazać atuty kulturowe swojego regionu. Zna zagrożenia dla jego rozwoju.
 3. Poznała/ał główne problemy ochrony środowiska swojego regionu. Podejmuje wraz z drużyną działania zmierzające do ich rozwiązania.
 4. Dowiedziała/ał się, jaki jest adres internetowy własnego województwa. Śledzi na bieżąco informacje tam się ukazujące.
 5.  Nawiązała/ał kontakt z redakcją lokalnego radia lub gazety, pomogła/pomógł w przygotowaniu cyklu artykułów o ciekawostkach regionu.

 

Etnografka/etnograf ***

 1. Poznała/ał gwarę regionu, w którym mieszka lub język mniejszości, zamieszkującej na tym terenie i inne charakterystyczne elementy kultury regionu.
 2. Przedstawiła/ił swoje zbiory opowieści i pieśni ludowych oraz publikacji o działalności twórców ludowych, zespołów folklorystycznych.
 3. Na wycieczce drużyny pełniła/ił rolę przewodnika po obiektach kultury ludowej.
 4. Zaznaczyła/ył na mapie Polski regiony etnograficzne oraz scharakteryzowała/ał je.

 

Młoda Europejka/młody Europejczyk *

 1. Dowiedziała/ał się, kim był Robert Schuman, co to jest Unia Europejska.
 2. Przygotowała/ał do harcówki mapę Polski z zaznaczonymi sąsiadami naszego kraju.
 3. Przygotowała/ał dla zastępu konkurs na najlepszy plakat o Europie.
 4. Zna symbole jednoczącej się Europy. Wykonała/ał flagę europejską do harcówki.

 

Europejka/ Europejczyk **

 

 1. Dowiedziała/ał się, czym była Deklaracja Schumana i jakie miała znaczenie w pokojowym jednoczeniu kontynentu.
 2. Umie wymienić kraje należące do Unii Europejskiej.
 3. Przygotowała/ał dla drużyny kwiz o Europie, jego pytania dotyczyły krajów, stolic, głównych rzek i najbardziej znanych zabytków.
 4. Poznała/ał hymn Unii Europejskiej. Na zbiórce nauczyła/ył innych go śpiewać.
 5. Poznała/ał główne instytucje zjednoczonej Europy.

 

Obywatelka Europy/obywatel Europy ***

 1. Poznała/ał główne etapy tworzenia się Unii Europejskiej. Potrafiła/ił wymienić założycieli zjednoczonej Europy. Dowiedziała/ał się jaki mieli wkład w integrowanie Europy.
 2. Poznała/ał instytucje europejskie oraz ich kompetencje. Przygotowała/ał do harcówki planszę przedstawiającą te instytucje.
 3. Dowiedziała/ał się, czym jest obywatelstwo europejskiej i jakie płyną z niego korzyści.
 4. Rozumie proces integracji Polski z instytucjami europejskimi.
 5. Przygotowała/ał dla drużyny debatę nad przyszłością Europy.

Znawczyni Europy/znawca Europy ? mistrzowska

 1. Poznała/ał wkład polskich myślicieli w proces jednoczenia Europy.
 2. Poznała/ał historię integracji europejskiej. Rozumie różne podejścia  do przyszłości Europy.
 3. Dowiedziała/ał się, jaka jest procedura podejmowania decyzji w UE oraz jaka jest waga polskiego głosu.
 4. Przygotowała/ał warsztaty na temat integracji europejskiej lub zagadnienia szczegółowego dla wybranej grupy.
 5. Dowiedziała/ał się, jakie instytucje oraz organizacje w Polsce zajmują się tematyką integracji europejskiej. Zgłosiła/ił się do współpracy z Regionalnym Centrum Integracji Europejskiej.
 6. Poznała/ał sposoby pozyskiwania funduszy europejskich, np. program ?Młodzież?, programy dla studentów.

 

Znawczyni praw człowieka/znawca praw człowieka **

 1. Wie, czym są prawa i wolności człowieka. Rozumie pojęcie godności.
 2. Wie, jakie główne dokumenty międzynarodowe ustanawiają podstawowe prawa i wolności człowieka. Przygotowała/ał do harcówki plakat z katalogiem podstawowych praw i wolności człowieka.
 3. Wie, jakie organizacje pozarządowe w Polsce podejmują tematykę praw człowieka. Nawiązał z nimi współpracę.
 4. Wie, w których krajach prawa człowieka nadal są łamane. Przygotowała/ał wraz z drużyną akcję propagującą prawa człowieka. W tym celu nawiązała/ał współpracę z najbliższą organizacją zajmującą się tą problematyką.

 

Obrońca praw człowieka ***

 1. Wie, skąd pochodzi idea praw człowieka oraz jakie wydarzenia miały największy wpływ na ich rozwój. Rozumie czym są kolejne generacje praw człowieka.
 2. Zna najważniejsze dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka. Wie, które organizacje międzynarodowe odpowiadają za przestrzeganie praw człowieka.
 3. Wybrała/ał jedną dziedzinę praw człowieka, którą poznała/ał w sposób szczególny (np. prawa kobiet, prawa dzieci, prawa uchodźców).
 4. Przygotowała/ał dla drużyny zbiórkę na ten temat.  Przygotowała/ał w szczepie lub hufcu akcję na rzecz ochrony konkretnej grupy. W tym celu nawiązała/ał współpracę z  np. Amnesty International.
 5. Wie, w jakich krajach prawa człowieka są nadal łamane. Przygotowała/ał mapę prezentującą te kraje oraz opisującą przykładowe problemy, zaprezentowała/ał ją na zbiórce drużyny.

Młody wyborca ***

 1. Wyraziła/ił i uzasadniła/ił swoje zdanie na temat udziału harcerzy i harcerek w samorządności szkolnej.
 1. Potrafiła/ił określić, w jaki sposób jego zastęp i zastępowy uczestniczą w samorządnym realizowaniu zadań w drużynie.
 2. Wyraziła/ił i uzasadniła/ił swoje zdanie na temat udziału obywateli w formach demokratycznego sprawowania władzy samorządowej i państwowej. Zna istotę społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Potrafi wskazać, na czym polega samorządność drużyny w realizacji zadań.
 4. Prześledziła/ił programy partii politycznych w Polsce, zwracając uwagę na główne problemy społeczne, na które one odpowiadają. Zapoznała/ał się z układami sił partyjnych w Niemczech, Anglii i Francji oraz w innych, budzących zainteresowanie, krajach.
 5. Wzięła/wziął udział w wyborach do samorządu uczniowskiego lub władz samorządowych i państwowych.
 6. Rozumie mechanizmy sprawowania władzy w państwie demokratycznym, rolę wyborów i zasadę pomocniczości państwa.
 7. Przeprowadziła/ił ćwiczenie, dyskusję lub debatę, podczas której skuteczne negocjował między dorosłymi a dziećmi.
 8. Przedstawiła/ił zastępowi podstawowe zasady negocjacji.
 9. Przeprowadziła/ił dla zastępu warsztaty z komunikacji.
 10. Doprowadziła/ił do porozumienia między dwiema zwaśnionymi stronami.
 11. Łagodziła/ił konflikty w zastępie, klasie lub drużynie różnymi sposobami.
 1. Wzięła/wziął udział w tworzeniu programu wyborczego do samorządu szkolnego.
 2. Zapoznała/ał się z podstawowymi zasadami wyborczymi w Polsce, wie, jakie wybory odbywają się w naszym kraju i co to jest referendum.

Wyborca ? mistrzowska

 

Negocjartorka/negocjator ***

 

Organizatorka nauki/ organizator nauki *

 1. Opracowała/ał tygodniowy rozkład zajęć, uwzględniła/ił w nim wszystko, czym się zajmuje w poszczególne dni (lekcje, zajęcia pozalekcyjne, obowiązki domowe, czas odpoczynku).
 2. Zorganizowała/ał sobie miejsce do nauki w domu (pokój, oświetlenie, ustawienie krzesła itp.).
 3. Przedstawiła/ił kolegom zestaw ćwiczeń odprężających, stosowanych podczas przerw.
 4. Dowiedziała/ał się, w jakich zajęciach pozalekcyjnych i na jakich zasadach można brać udział w szkole, okolicznych klubach lub domach kultury i przedstawiła/ał to na zbiórce zastępu. Zrobiła/ił mapkę okolicy lub dzielnicy, z informacją gdzie odbywają się jakieś zajęcia pozalekcyjne.
 5. Dowiedziała/ał się, jakie czasopisma popularno-naukowe są dostępne  na rynku, zastanowiła/ał się, które są przeznaczone dla niego, przeczytała/ał jeden wybrany numer i zaprezentowała/ał zastępowi najciekawszy artykuł  w dowolnej formie, zwracając uwagę na różne możliwości poszerzania wiedzy.

 

Organizatorka czasu/organizator czasu **

 1. Planując swój czas korzysta z kalendarza i terminarza.
 2. Przedstawiła/ił zastępowi różne propozycje aktywnego spędzenia wolnego czasu               i zorganizowała/ał wybraną przez zastęp propozycję wspólnego spędzenia czasu poza zbiórką.
 3. Przeprowadziła/ił sondę wśród uczniów klasy, szkoły na temat spędzania wolnego czasu dzieci, z wynikami sondy zapoznała/ał drużynę.
 4. Zna zasady gospodarowania czasem.

Planista ***

1      Zorganizowała/ał dla drużyny udział w wybranym przedsięwzięciu pozaharcerskim.

2      Współorganizowała/ał biwak drużyny, brała/ał udział w podziale zadań, była/był odpowiedzialna/ny za kilka z nich (np. lista zakupów, dojazdy, zamówienie autokaru).

3      Sporządziła/ał plan, program i preliminarz wybranego przedsięwzięcia dla drużyny.

4      Zaplanowała/ał kilka ciekawych propozycji do planu pracy drużyny, propozycje przedstawiła/ał  Radzie Drużyny, a po zatwierdzeniu uczestniczyła/ył w ich realizacji.

 

Starsza siostra/starszy brat *

 1. Opiekowała/ał się młodszym dzieckiem przez kilka godzin umiejętnie je zabawiając
 2. Pozostając pod opieką rodziców zadbała/ał o powierzone dziecko

–  przestrzegała/ał godzin karmienia,

– przygotowała/ał do wyjścia na spacer w odpowiednim ubraniu,

– towarzyszyła/ył przy toalecie porannej i wieczornej,

– ułożyła/ał  do snu.

 1. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo zabawy w domu i na spacerze.
 2. Przygotowała/ał grę lub zabawę dla dzieci w wieku przedszkolnym, przeprowadzając ją z rodzeństwem własnym lub przyjaciół albo z dziećmi na podwórku

 

Piastunka/piastun **

 1. Systematycznie opiekowała/ał się młodszym dzieckiem (rodzeństwem, dzieckiem sąsiadów)  przez dłuższy okres ( miesiąc, wakacje):

-przygotowała/ał odpowiednie posiłki

– wyprowadzała/ał na spacer w odpowiednim ubraniu

-myła/ył i kładła/ał do snu

-zapewniała/ał bezpieczną zabawę

-pomagała/ał w nauce (w przypadku opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym).

 1. Własnoręcznie przygotowała/ał niespodziankę dla dziecka (zabawka, ubranko, ulubiony podwieczorek).
 2. Opracowała/ał krótką bibliografię książek dotyczących opieki nad dzieckiem. Zapoznała/ał  zastęp z  jedną z nich.
 3. Opracowała/ał kilka interesujacych zabaw i gier dla dzieci.
 4. Opiekowała/ał się młodszym rodzeństwem lub innym dzieckiem pod nieobecność rodziców zapewniając bezpieczeństwo i przygotowując posiłki
 5. Pomagała/ał rodzicom w organizacji dużego rodzinnego wydarzenia (remont, uroczystość, pakowanie na wakacje).
 6. Opiekowała/ał się chorym domownikiem lub sąsiadem podając posiłki i lekarstwa, umilając czas.
 7. Wyręczyła/ał inną osobę w wykonaniu jakiegoś jej obowiązku.

Pomocna dłoń *

 

Uczynna/uczynny **

 1. Samodzielnie lub razem z zastępem dotarła/dotarł do osób potrzebujących pomocy w okolicy (osoby starsze, niepełnosprawne, samotne), przedstawiła/ił wykaz takich osób radzie drużyny.
 2. Sprawdziła/ił, jakiej pomocy potrzebują od niego członkowie rodziny (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo), przyjęła/przyjął na siebie kolejny, nowy obowiązek rodzinny (np. pomoc w nauce rodzeństwu lub kuzynostwu, pomoc w prowadzeniu ogrodu dziadków, mycie samochodu)            i wypełniała/ał go rzetelnie przez co najmniej miesiąc.
 3. Przez dłuższy okres, np. zimą, w wakacje, pomagała/ał osobie starszej, niepełnosprawnej, samotnej, potrzebującej opieki.
 4. Pełniła/ił służbę w szkolnej stołówce, świetlicy lub bibliotece, pomagając młodszym.

 

Domowniczka/domownik *

 1. Estetycznie nakryła/ył stół do codziennego posiłku i na uroczysty obiad rodzinny.
 2. Posprzątała/ał kuchnię, umieszczając wszystko na właściwym miejscu.
 3. Zabezpieczyła/ył przed zepsuciem: wędliny, masło, pieczywo, mleko.
 4. Odkurzyła/ył mieszkanie, stosując właściwy sprzęt i środki do podłóg, mebli, dywanów.
 5. Przygotowała/ał podwieczorek, przyjęcie dla członków rodziny, zadbała/ał o właściwy wystrój, jadlospis.
 6. Pielęgnowała/ał kwiaty domowe (podlewanie, przesadzanie).

 

Gospodyni/gospodarz **

1.     Zrobiła/ił pranie prawidłowo segregując rzeczy do prania, stosując odpowiednie proszki i płyny.

 1. Pod opieką osoby dorosłej umyła/ył okna,
 2. Pod opieką osoby dorosłej naostrzyła/ył noże.
 3. Nauczyła /ył się prawidłowo posługiwać sprzętem gospodarstwa domowego.
 4. Zrobiła/ił listę zakupów oraz zakupy potrzebne do całodziennego wyżywienia rodziny. Samodzielnie przygotowała/ał  posiłek dla domowników.

 

Pani domu/pan domu ***

1.Przez kilka dni zajmowała/ał się prowadzeniem domu:

–   utrzymywała/utrzymywał czystość i porządek w mieszkaniu

–   przyrządzała/ał wszystkie posiłki zgodnie z opracowanym przez siebie tygodniowym jadłospisem

–   zorganizowała/ał tygodniowe zakupy według wcześniej przygotowanej listy

 1. Zorganizowała/ał uroczystość rodzinną dla kilku osób, przygotowała/ał potrawy. Zadbała/ał o odpowiednią oprawę przyjęcia (muzyka, eleganckie nakrycie, wystrój pokoju).
 2. Skompletowała/ał lub przejrzała/ał apteczką domową. po uzgodnieniu z rodzicem uzupełniła/ił ewentualne braki.
 3. Dokonała/ał  miesięcznych opłat za mieszkanie, telefon, gaz
 4. Odczytała/ał liczniki na wodę i gaz, przygotowała/ał dom do dłuższej nieobecności  (wyłączenie wody, gazu, zabezpieczenie mieszkania przed kradzieżą, zalaniem).

Opiekun chorych/opiekunka chorych **

1. Opiekowała/ał się chorym w domu lub na obozie. Wykonywała/ał następujące czynności:

–       sprzątała/ał w pomieszczeniu, w którym przebywał chory,

–       ścieliła/ił łóżko i zmieniała/ał pościel,

–       podawała/ał posiłki i lekarstwa według zaleceń lekarza.

2. Przygotowała/ał dietetyczny posiłek odpowiedni do rodzaju choroby osoby, którą się opiekowała/ał.

3. Pomogła/pomógł chorej osobie w załatwieniu spraw osobistych, np. przekazując wiadomości do szkoły lub pracy, robiąc zakupy.

4. Zorganizowała/ał choremu rozrywkę, starając się ulżyć jego dolegliwościom.

 

Historyk rodzinny **

 1. Poznała/ał historię swojej rodziny, wykonała/ał wykaz ważnych rodzinnych dat.
 2. Uporządkowała/ał  album rodzinny, opisała/ał zdjęcia, ułożyła/ał je chronologicznie.
 3. Odtworzyła/ył drzewo genealogiczne swojej rodziny przynajmniej trzy pokolenia wstecz, korzystając np. z ksiąg kościelnych lub dokumentów rodzinnych uporządkowała/ał  dokumentację i pamiątki rodzinne (świadectwa, dyplomy,  listy, pamiątki.
 4. Prowadziła/ił kronikę rodziny, zapisała/ał w niej np. kilka ciekawych przygód rodziny, wywiadów przeprowadzonych ze starszymi członkami, słowniczek pierwszych słów młodszego rodzeństwa.
 5. Współorganizowała/ał i uczestniczyła/ył w rodzinnej wycieczce do miejsc dla rodziny ważnych (np. miejscowość, z której pochodzą dziadkowie, kościół, w którym brali ślub, miejsce, gdzie poznali się rodzice, miejsce walki, w której uczestniczyli członkowie rodziny).

 

Bankier *

1.   Wie, z jakiego banku korzystają rodzice, gdzie  się znajduje i jakie usługi oferuje.

2.   Opłaciła/ił w banku lub na poczcie rachunki domowe.

3.   Poznała/ał dostępne dla siebie sposoby oszczędzania pieniędzy i przedstawiła/ił je na zbiórce zastępu..

4. Zaoszczędziła/ił wyznaczoną kwotę pieniędzy, przeznaczając ją na wybrany przez siebie cel.

 

 

Bankowiec **

1.   Zebrała/ał informacje na temat ofert różnych banków ? wie, jakie usługi oferują i na jakich warunkach. Wie, które banki mają oferty skierowane do młodzieży.

2.   Wie, co to jest: kredyt, pożyczka, lokata, przelew, konto bankowe.

 1. Potrafi wypłacić pieniądze z bankomatu. Potrafi korzystając z Internetu dokonać przelewu bankowego.
 2. Potrafi wypełnić druk przekazu i przelewu pocztowego, wie, jaka jest różnica między nimi.

5.   Przez okres 2 miesięcy zbierała/ał systematycznie składki w zastępie/drużynie i właściwie rozliczyła/ył je ze skarbnikiem drużyny.

 

Znawczyni bankowości/znawca bankowości ***

1.   Zna historię pieniądza i zaprezentowała/ał ją w ciekawej formie drużynie.

2.   Wie, co to jest: ROR, prowizja, stopa procentowa, kapitalizacja odsetek.

3.   Na podstawie zebranych informacji na temat ofert banków (w tym internetowych) wybrała/ał propozycję najdogodniejszą dla siebie oraz zaprezentowała/ał swój wybór drużynie i uzasadniła/ił go.

5.   Założyła/ył konto w banku i dokonała/ał na nim podstawowych operacji. Systematycznie planuje i rozlicza swoje wydatki.

 

Młody pracownik ***

 

 1. Zna różne techniki określania predyspozycji zawodowych. Dokonała/ał samooceny i określiła/ił swoje predyspozycje zawodowe.
 2. Zapoznała/ał się z ofertami rynku pracy w wybranej przez niego dziedzinie. Wie, jakie są oczekiwania potencjalnego pracodawcy.
 3. Przedstawiła/ił drużynie techniki autoprezentacji przydatne przy rozmowach z pracodawcą..
 4. Zorganizował szkolenie dla członków zastępu z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych.
 5. Zorganizowała/ał w drużynie  ?Harcerskie pośrednictwo pracy?.

 

Przewodniczka po rynku pracy/przewodnik po rynku pracy ? mistrzowska

 1. Systematycznie prowadzi szkolenia dla swojego środowiska harcerskiego /klasy na temat przygotowania do podjęcia pierwszej pracy.
 2. Współpracuje z lokalnym Urzędem Pracy w celu aktualizowania bazy ofert pracy i systematycznego przedstawiania jej w hufcu (np. gazetka, tablica ogłoszeń).
 3. Opracowała/ał młodzieżowy poradnik dotyczący przygotowania podjęcia pierwszej pracy.
 4. Zapoznała/ał się z możliwościami podejmowania przez młodzież pracy za granicą, wie, jakie firmy zajmują się tym. Przedstawiła/ił propozycje w hufcu.

 

 

Makler  ***

 1. Wie, co oznaczają pojęcia: akcja, dywidenda, obligacja, rodzaje obligacji i które są notowane na giełdzie.
 2. Wie co to jest system WARSET
 3. Zna podstawowe indeksy na giełdzie warszawskiej, ich specyfikę i potrafi podać nazwy pięciu  kolejnych spółek z największym udziałem w dwóch podstawowych indeksach (WIG 20, TECHWIG).
 4. Potrafi krótko przedstawić rodzaje portfeli inwestycyjnych zarządzania aktywami, ich budowę oraz stopy zwrotu od początku roku podane przez trzy najlepsze w tej dziedzinie domy maklerskie.
 5. Przez miesiąc śledziła/ił notowania na giełdzie wybranej spółki, oceniła/il szanse opłacalności inwestycji w jej akcje i przedstawiła/ił je na zbiórce drużyny.
 6. Przeprowadziła/ił w drużynie grę ?Giełda?.

 

Makler  ? mistrzowska

 1. Wie, co oznaczają pojęcia: futures, warrant, opcja.
 2. Systematycznie czyta informacje prasowe oraz korzysta z informacji w Internecie na tematy giełdowe.
 3. Poznała/ał techniki gry na giełdzie, wybrał/a/ najlepszą dla siebie.
 4. Zna wszystkie typy zleceń oraz ich dodatkowe warunki, potrafi dokładnie wyjaśnić specyfikę zleceń z limitem aktywacji.
 5. Zna wszystkie instrumenty finansowe notowane na giełdzie warszawskiej.
 6. Potrafi podać nazwy głównych indeksów giełd światowych.
 7. Otworzyła/ył własne konto w domu maklerskim, złożyła/ył zlecenie. Doświadczenia przedstawiła/ił na zbiórce drużyny.

 

 

 

II. WYROBIENIE HARCERSKIE

Znawczyni obrzędów i zwyczajów drużyny/znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *

 1. Poznała/ał znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy.
 2. Poznała/ał historię swojej drużyny.
 3. Dotarła/ał do kroniki lub kronik drużyny, przeczytała/ał je.
 4. Przeprowadziła/ił  wywiad  z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie. Pozyskane informacje przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.
 5. Poznała/ał harcerskie piosenki znane w drużynie, nauczyła/ył się ich.

 

Znawca zwyczajów  i tradycji harcerstwa **

 1. Wie, jak powstała pieśń ?Wszystko, co nasze?  i od kiedy jest ona hymnem ZHP.
 2. Wie, skąd wywodzi się tradycja pozdrowienia ?Czuwaj? i co oznacza to pozdrowienie. Przygotowała/ał krótka gawędę dla zastępu na ten temat.
 3. Poznała/ał harcerskie zwyczaje związane z ogniskiem, napisała/ał artykuł do gazetki hufca (drużyny, szkoły) o tych zwyczajach.
 4. Zna pieśni obrzędowe ZHP: ?Bratnie słowo?, ?Płonie ognisko? i nauczyła/ył ?początkującego? harcerza tych pieśni.
 5. Zorganizowała/ał przedsięwzięcie dotyczące zwyczajów ZHP (dla harcerzy albo dla społeczności lokalnej, dzieci w szkole).

 

Bi-Pi *

 1. Wie, co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.
 2. Wie, do jakich organizacji skautowych należy ZHP oraz jakie są ich znaki (lilia i koniczyna). Przygotowała/ał planszę do harcówki z ich symboliką
 3. Poznała/ał życiorys gen. Roberta Baden-Powella. Podczas zbiórki zastępu przedstawiła/ił w dowolnej formie jedną z jego przygód.

 

Lilia i koniczyna **

 1. Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.
 2. Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.
 3. Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).
 4. Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny
 5. Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

 

Znawczyni skautingu/znawca skautingu ***

 1. Zna historię skautingu – wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy
 2. Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS).
 3. Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich
 4. Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową ? zna jej historię i obecną działalność, przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.
 5. Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.

 

Rzeczniczka drużyny/rzecznik drużyny ***
 1. Poznała/ał podstawowe wiadomości dotyczące przekazu informacji, dowiedziała/ał się jak informacja powinna być sformułowana.
 2. Zredagowała/ał kilka ogłoszeń.
 3. Zredagowała/ał i wykonała/ał ogłoszenie o obozie drużyny, powiesiła je w szkole i harcówce.
 4. Napisała/ał artykuł o drużynie do pisma wychodzącego w mieście(gminie, powiecie).
 5. Systematycznie pisze artykuły o drużynie do gazetki hufca lub gazetki szkolnej.

 

Rzecznik harcerstwa ? mistrzowska
 1. Przeczytała/ał 3 pozycje książkowe dotyczące przekazywania informacji.
 2. Poznała/ał specyfikę strony internetowej ZHP, śledziła/ił na bieżąco informacje dotyczące ZHP.
 3. Napisała/ał artykuł do lokalnej gazety o przebiegu dowolnego przedsięwzięcia hufca, chorągwi.
 4. Zaprosiła/ił lokalnych dziennikarzy i opiekowała/ał się nimi w czasie imprezy hufca.
 5. Ukończyła/ył warsztaty dziennikarskie. Uczestniczy w pracach zespołu promocji i informacji w  hufcu lub w chorągwi.

 

Znawczyni musztry/znawca musztry **

 1. Zapoznała/ał się z regulaminem musztry.
 2. Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.
 3. Przeprowadziła/ił zajęcia z musztry z zastępem lub drużyną.
 4. Brała/ał udział pokazie musztry zastępu, drużyny lub obozu.

 

Mistrzyni musztry /mistrz musztry ***

 1. Poznała/ał regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego, przestrzega go.
 2. Przygotowała/ał drużynę do uroczystości na placu, ucząc musztry i dopilnowując  regulaminowego umundurowania.
 3. Przeprowadziła/ił pokaz musztry drużyny.
 4. Przeprowadziła/ił szkolenie zastępowych z zakresu musztry.

 

 

Wartowniczka/wartownik **

 1. Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.
 2. Pełniła/ił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 w dzień.
 3. Pełniła/ił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).
 5. Brała/ał udział w przynajmniej 5 grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

 

Dowódca warty ***

 1. Zdobyła/ył sprawność wartownika.
 2. Pełniła/ił funkcję dowódcy wart (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała/ał budową wartowni obozowej.
 3. Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała/ał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 4. Zorganizowała/ał co najmniej 5 gier doskonalących czujność, spostrzegawczość.
 5. Opiekowała/ał się harcerką/harcerzem zdobywającym sprawność wartownika.

 

Ognik *

 1. Zapoznała/ał się z  rolą odkrycia i poskromienia ognia, o szkodach i stratach wyrządzanych przez nieumiejętne obchodzenie się z nim.
 2. Pod opieką następowej/ego ułożyła/ył ognisko i rozpaliła/ił je.
 3. Pełniła/ił funkcję strażnika ognia.
 4. Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.
 5. Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed zamoknięciem.

 

Strażniczka ognia/strażnik ognia **

 1. Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.
 2. Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.
 3. Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.
 4. Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.
 5. Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.

Mistrzyni ognisk/mistrz ognisk ***

 1.  Nauczyła/ył się rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedziała/ał się, czym się charakteryzują i w jaki sposób się palą.
 2. Wygłosiła/ił gawędę na temat ognia i zasad zachowania się przy ognisku harcerskim.
 3. Przygotowała/ał strażników ognia do pełnienia obowiązków przy ognisku.
 4. Poznała/ał różne rodzaje stosów ogniskowych, nauczyła/ył się układać je.
 5. Nauczyła/ył się rozpalać ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych(wiatr, deszcz, śnieg).

 

 

III. WSPIERAJĄCE WYCHOWANIE  DUCHOWE I RELIGIJNE

 

Betlejemskie Światło Pokoju*

 1. Poznała/ał Dobra Nowinę związaną z narodzinami Jezusa oraz przesłanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Wie, jaką drogą  dociera ono do Polski.
 2. Poznała/ał tradycje bożonarodzeniowe oraz uczestniczyła/ył w wigilii harcerskiej.
 3. Pomogła/pomógł w zorganizowaniu w swoim domu świąt Bożego Narodzenia.
 4. Uczestniczyła/ył w uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju (np. w hufcu, w instytucjach miejskich, w szkole, na harcerskiej mszy).

 

Opiekunka Betlejemskiego Światła Pokoju/opiekun Betlejemskiego Światła  Pokoju**

 1. Zapoznała/ał drużynę z przesłaniem Betlejemskiego Światła Pokoju.
 2. Samodzielnie lub z zastępem odwiedziła/ił samotnego człowieka mieszkającego w sąsiedztwie, przekazując mu  Światło.
 3. Przyniosła/przyniósł Betlejemskie Światło Pokoju do swego domu i zapoznała/ał rodzinę z jego ideą. Wysłała/ał kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi  rodzinie lub przyjaciołom.
 4. Zorganizowała/ał wspólnie z zastępem wigilię dla zaprzyjaźnionego środowiska harcerskiego, przekazując mu Światło.

 

Strażniczka Betlejemskiego Światła Pokoju/strażnik Betlejemskiego Światła Pokoju***

 1. Wspólnie z drużyną co rok organizuje zbiórkę, na której zapoznaje zaprzyjaźnioną drużynę z przesłaniem  i tradycjami Betlejemskiego Światła Pokoju.
 2. Zorganizowała/ał udział drużyny w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju do kościołów, urzędów  instytucji, placówek opiekuńczych i mieszkańcom.
 3. Wspólnie z drużyną pomogła/pomógł w zorganizowaniu wigilii dla osób samotnych, przekazując im  Betlejemskie Światło Pokoju.
 4. W porozumieniu z rodziną lub drużyną zaprosiła/ił do domu lub na zbiórkę wigilijną w okresie świąt Bożego Narodzenia samotną osobę  z sąsiedztwa, przekazując jej  Betlejemskie Światło Pokoju.

 

Przewodnik duchowy ***

 1. Brała/ał udział jako przedstawiciel drużyny lub hufca w służbach (medycznej, porządkowej itp.) w swojej parafii lub diecezji. Zaangażowała/ał do tego chętnych harcerzy ze swojego środowiska.
 2. Zadbała/ał, by wszyscy przygotowali się do tych wydarzeń od strony duchowej (sakrament pokuty, czynny udział w nabożeństwach, przyjęcie komunii św.)
 3. Przeczytała/ał ?Dzieje Apostolskie?. W formie gawędy przedstawiła/ił drużynie losy jednego z apostołów, np. podróży misyjnych św. Pawła.
 4. Wspólnie z chętnymi osobami z drużyny nawiązała/ał kontakt z duszpasterzami w swojej parafii, zaoferowała/ał pomoc i współpracę (np. organizowanie spotkań modlitewnych, wieczorów skupienia, służby liturgicznej, znalezienie kapelana dla hufca)
 5. Zadbała/ał o zorganizowanie rekolekcji dla harcerzy ze swojego środowiska.
 6. Potrafi powiedzieć, jaki jest cel pielgrzymowania.
 7. Uczestniczyła/ył w dwóch pielgrzymkach harcerskich (pieszych lub autokarowych) od chwili otwarcia próby.
 8. W czasie pielgrzymki brała/ał czynny udział w rekolekcjach (zaangażowanie w życie grupy, przygotowanie duchowe, przyjęcie sakramentów).
 9. Opisała/ał swoje doświadczenia pielgrzymkowe i przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.

Młody pielgrzym **

 

Pielgrzym ***

 

 1. Zapoznała/ał się z historią pielgrzymowania. Przedstawiła/ił ją w formie gawędy na zbiórce drużyny.
 2. Zorganizowała/ał wyjazd drużyny na pielgrzymkę harcerską (pieszą lub autokarową).
 3. Zorganizowała/ał wyjazdowe rekolekcje dla harcerzy swojego środowiska.
 4. Opracował mapę ciekawych miejsc w Polsce, do których pielgrzymują wierni i przedstawił ją w drużynie (w szczepie, w hufcu itp.) i opowiedział o swoich doświadczeniach pielgrzymowania.

 

Przyjaciel liturgii(do wyboru: katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, itd) **

 1. Pobożnie i aktywnie uczestniczy w nabożeństwie / mszy św, stanowiąc wzór dla innych.
 2. Potrafi posługiwać się kalendarzem liturgicznym, wie, kiedy obchodzi się podstawowe święta i jakie nabożeństwa są odprawiane w określonych okresach roku liturgicznego.
 3. Pomagała/ał w przygotowaniu mszy św./nabożeństwa, tzn. komentarze do czytań, procesję z darami, dobrać odpowiednie pieśni, ułożyć modlitwę wiernych itp.
 4. Nauczyła/ył chętnych harcerzy z drużyny odpowiedniego zachowania na mszy/nabożeństwie.
 5. Uczestniczyła//ył w budowaniu ołtarza polowego na obozie drużyny. Zadbała/ał o urządzenie miejsca dookoła niego, tak by atmosfera sprzyjała wyciszeniu i modlitwie.

Znawczyni liturgii/znawca liturgii (do wyboru: katolickiej, prawosławnej, protestanckiej, itd.) ***

 1. Zna strukturę mszy św. (nabożeństwa protestanckiego, mszy prawosławnej, itd.), poprawnie odmawia modlitwy i wykonuje gesty podczas uczestnictwa w takiej mszy.
 2. Zna podstawowe paramenty liturgiczne i umie wyjaśnić ich znaczenie (np. lichtarz, krzyż procesyjny, trybularz, cyborium). Umie przygotować ołtarz do mszy św./nabożeństwa (odpowiednio do wybranej religii).
 3. Zna ceremoniał sztandarowy stosowany podczas uroczystości religijnych (odpowiednio do wybranej religii). Potrafi wydawać odpowiednie komendy pocztom sztandarowym.
 4. Nauczyła/ył chętnych harcerzy z drużyny odpowiedniego zachowania na mszy/nabożeństwie, z uwzględnieniem również tych, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani religijnie w liturgię.
 5.  Zadbała/ał wspólnie z chętnymi osobami o urządzenie miejsca modlitwy (skupienia, wyciszenia) na obozie lub rajdzie, w którym każdy może realizować swoje potrzeby duchowe, np. ołtarza polowego, kapliczki obozowej, namiotu skupienia, gdzie można udostępnić odpowiednie lektury ku pokrzepieniu ducha, polany, na której jest wyjątkowo pięknie, gdzie można pobyć sam na sam z sobą i z naturą.

Początkujący religioznawca **

 1. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Opowie o nich chętnym harcerzom z drużyny (zastępu).
 2. Wie, gdzie w okolicy znajdują się świątynie lub miejsca modlitwy różnych wyznań. Zorganizuje wycieczkę zastępu do jednego z tych miejsc i przedstawi w interesujący sposób podstawowe informacje z nim związane.
 3. Zapoznała/ał się z życiorysem założyciela wybranej religii i przedstawi jego osobę na zbiórce drużyny.
 4. Nawiązała/ał kontakt z osobą z kręgów skautowych lub harcerskich wyznającą inną religię.

 

Religioznawca ***

 1. Potrafi wymienić pięć głównych religii świata i ich założycieli. Umie wyjaśnić ich główne dogmaty wiary. Wskaże w Polsce miejsca głównych skupisk wyznawców różnych religii.
 2. Zorganizowała/ał wyjście zastępu lub drużyny do świątyni wyznawców wybranej religii (meczet, synagoga itp.) i przedstawiła/ił kilka informacji z nią związanych.
 3. Przeprowadziła/ił w zastępie lub w drużynie dyskusję na temat tolerancji religijnej (czym ona jest, jakie są skutki nietolerancji w społeczeństwie itp.).
 4. Zapoznała/ał się z najważniejszymi dokumentami na temat dialogu międzyreligijnego (np. Deklaracja o stosunku Kościoła Katolickiego do religii niechrześcijańskich, Deklaracja o wolności religijnej)

Młody ekumenista ***

 1. Umie wyjaśnić, czym jest ekumenizm.
 2. Zapoznała/ał zastęp z ideą Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 3. Poznała/ał różne zwyczaje świąteczne wybranych wyznań chrześcijańskich, np. Boże Narodzenie u katolików i prawosławnych lub obchody świąt maryjnych w różnych rejonach Polski  i zapoznała/ał z nimi zainteresowane osoby z drużyny.
 4. Zapoznała/ał się treścią jednego z dokumentów kościelnych autorstwa Jana Pawła II na temat ekumenizmu i w przystępny sposób przedstawi swoje przemyślenia na ten temat na zbiórce drużyny.
 5. Nauczy się modlitwy ?Ojcze nasz? w innym języku.

 

Ekumenista ***

 1. Umie wyjaśnić, czym jest ekumenizm. Zna istotne różnice między najważniejszymi wyznaniami chrześcijańskimi (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm).
 2. Zorganizowała/ał w zastępie lub w drużynie dyskusję z udziałem przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich.
 3. Wzięła/ął udział w spotkaniu ekumenicznym (np. w Taize) lub w obchodach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nauczyła/ył się trzech kanonów śpiewanych przez braci z Taize.
 4. Zapoznała/ał się z nauczaniem Jana Pawła II na temat dialogu ekumenicznego.
 5. Umie przygotować modlitwę ekumeniczną dla zastępu (drużyny, obozu, na biwaku) np. na zakończenie dnia.

 

Poszukująca wartości/poszukujący wartości **

 1. Umie opowiedzieć, czym jest rozwój duchowy i religijny, potrafi wyjaśnić różnicę między pojęciami ?duchowość? i ?religijność?.
 2. Prowadzi dzienniczek, w którym dokumentuje swoje przemyślenia i doświadczenia duchowe.
 3. Nauczyła/ył się wybierać wartościową lekturę, filmy, spektakle teatralne i opowie o swoich przeżyciach z tym związanych.
 4. Wie, jak nazywa się pięć głównych religii świata. Potrafi wyjaśnić, dlaczego jest na świecie tak wiele tradycji religijnych i duchowych.
 5. Zorganizowała/ał dla zastępu lub drużyny zbiórkę, w czasie której harcerze  mogli porozmawiać o swoim światopoglądzie i nauczyć się tolerowania różnic w tym względzie.

 

Poszukujący autorytetu ***

 1. Zapoznała/ał się z biografią osoby, znanej z etycznego postępowania, której życiowe dokonania inspirują do podążania tą samą drogą, np. sławne osobistości, święci, mędrcy, autorytety moralne.
 2. Zapoznała/ał się z filozofią życia, poglądami tej osoby oraz z metodami pracy nad sobą, które stosowała ona w swoim życiu.
 3. Opracowała/ał na tej podstawie plan osobistego rozwoju duchowego i zastosowała/ał ten program w swoim życiu.
 4. Zorganizowała/ał kominek, na którym w sposób ciekawy przedstawiła/ił biografię tej osoby harcerzom swojej drużyny.
 5. Przeczytała/ał jedną lekturę z zakresu duchowości, np. Andrzeja Glassa Podstawy duchowości instruktora harcerskiego, dzienniki Św. Tereski od Dzieciątka Jezus, pisma Raniero Cantalamessa, opowiadania Bruno Ferrero.

 

Szara lilijka **

Przez 24 godziny oderwała/ał się od zwykłych spraw codziennych, nie kontaktowała/ał się, nie rozmawiała/ał z nikim (polecana samotna wycieczka na cały dzień do lasu, w góry itd.). W tym czasie przemyślała/ał Prawo Harcerskie i swój dotychczasowy do niego stosunek, oceniła/ił samego siebie i swoją wolę wypełniania Prawa Harcerskiego całym życiem (w każdej chwili, w każdym miejscu, każdym swoim czynem, zawsze). Zastanowiła/ił się też nad swoimi wadami, które przeszkadzają być dobrym harcerzem/harcerką, i pomyślała/ał nad sposobem, jak skuteczniej z nimi walczyć.

Sprawność harcerze przyznają sobie sami, zgodnie z poczuciem uczciwości, jeżeli szczerze potwierdzą w swoim sumieniu, że chcą żyć zgodnie z zasadami harcerskimi, zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Obrzędowe przyznanie sprawności można połączyć z odnowieniem Przyrzeczenia.

Sprawność tę zdobywać trzeba co rok od nowa. Po upływie terminu jej ?ważności? wymagana jest powtórna próba lub przystąpienie do zdobywania sprawności ?Mężny? lub ?Chwat?.

 

Mężny **

Przez 7 dni od przystąpienia do próby (po otrzymaniu od opiekuna, drużynowego listu otwierającego próbę) w tajemnicy przed innymi, podjęła/ął walkę z wadą, słabością, kompleksem, który w szczególny sposób komplikuje jej/mu współżycie z innymi ludźmi, np. kłótliwość, zarozumiałość, nietolerancja, nieśmiałość, spóźnianie się, nierzetelność.

Sprawność przyznaje drużyna po wysłuchaniu relacji z przebiegu próby, jej ocenie i wniosku harcerki/harcerza o przyznanie sprawności.

 

Chwat ***

Słowo ?chwat? jest złożone z pierwszych liter następujących cech charakteru:

C ? cnota (postępowanie zgodne z zasadami moralnymi);

H ? hart (wytrwałość wobec przeciwności losu);

W ? wola (siła woli, umiejętność konsekwentnego dążenia do celu);

A ? altruizm (poświęcanie swoich talentów na rzecz innych);

T ? tężyzna (ćwiczenie sprawnego i wytrzymałego ciała i ducha).

 

Aby zdobyć tę sprawność, harcerka/harcerz zastanowić się musi, która z wymienionych cech jest jej/jego wadą. Następnie opracowuje zadania (dla każdej litery po jednym), które pomóc mogą w walce z tą słabością. Powinny to być zadania realizowane specjalnie na potrzeby tej sprawności, nie powtarzające się np. przy zdobywaniu stopnia.

Kiedy już harcerka/harcerz wymyśli zadania, wybiera opiekuna próby (przyjaciela, kogoś zaufanego). Informuje go, że podejmuje próbę ?chwata? i zapoznaje z wybranymi zadaniami. Bardzo ważne jest, by wybrać na opiekuna osobę, która będzie umiał wspierać i motywować podopiecznego w walce ze swą słabością.

Czas realizacji próby zależy od realizującej ją osoby (ale nie dłużej niż pół roku!). Kiedy osiągnie cel swoich zmagań, występuje do rady drużyny o przyznanie sprawności. Wykonanie zadań potwierdza opiekun.

 

 

IV. HOBBY

 

Przyjaciel roślin *

 1. Opiekowała/ał się roślinami w domu, w harcówce, szkolnej pracowni lub na działce przez cały okres próby na sprawność.
 2. Odwiedziła/ił ogród botaniczny (była/ył na łące, w lesie, w polu itp.) i opowiedziała/ał na zbiórce o swoich obserwacjach dotyczących występującej tam roślinności.
 3. Rozpoznała/ał na zdjęciach i w naturze po pięć roślin trujących, leczniczych, chwastów i zbóż.
 4. Zna rośliny i owoce jadalne występujące w lesie. Przygotowała/ał z nich posiłek, np. podwieczorek dla zastępu.

 

Zielarka/zielarz **

 1. Prowadziła/ił zbiór roślin (zna kalendarz ich zbierania i wie, jakie części roślin należy zbierać). Zbiera, suszy i przechowuje rośliny, tak aby nie straciły swoich właściwości.
 2. Przygotowała/ał do apteczki drużyny zestaw ziół oraz krótki opis sposobu ich stosowania.
 3. Przygotowała/ał informację o wybranych 15 roślinach chronionych występujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu, drużyny lub w klasie.
 4. Przyrządziła/ił ziołowy środek przydatny w leczeniu, kosmetyce, w gospodarstwie domowym.
 5. Rozpoznała/ał grzyby jadalne i trujące.

 

Botanik ***

 1. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny wybrane gatunki roślin występujących na świecie, zagrożonych wyginięciem (?czerwona księga?).
 2. Opowiedziała/ał w drużynie o interesujących roślinach występujących w rezerwacie lub parku narodowym w swojej okolicy.
 3. Przedstawiła/ił zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat roślin, zaprezentowała/ał ich zawartość.
 4. Zorganizowała/ał i poprowadziła/ił wyprawę drużyny (lub klasy) w celu poznania środowiska roślinnego (np. lasu, łąki) lub wyprawę do ogrodu botanicznego albo muzeum przyrodniczego.
 5. Wykonała/ał projekt przydomowego, działkowego lub przyszkolnego ogródka.

 

Kwiaciarka/kwiaciarz *

 1. W bukiecie 15 kwiatów rozpoznała/ał kwiaty ogrodowe, doniczkowe, polne i chwasty.
 2. Wie, w jakich porach roku i miesiącach kwitną w Polsce poszczególne kwiaty.
 3. Założyła/ył w czasie próby własny ogródek kwiatowy, np. na klombie, w doniczce, na działce.
 4. Ułożyła/ył bukiet z kwiatów lub przedstawiła/il na zbiórce foldery, zdjęcia i rysunki najciekawszych okazów.

 

Miłośniczka kwiatów/miłośnik kwiatów **

 1. Ułożyła/ył bukiety z kwiatów żywych na różne okazje.
 2. Wie, co to jest ikebana. Wykonała/ał kwiatową dekorację na wybraną uroczystość w rodzinie, szkole lub drużynie.
 3. Zastosowała/ał suszone rośliny do wykonania różnych ozdób.
 4. Pielęgnowała/ał w czasie próby rzadki lub trudny w uprawie okaz rośliny. Swoje doświadczenia z uprawy przedstawiła w zastępie.
 5. Wie, jakie kwiaty można uprawiać w naturze w Polsce, a jakie sprowadza się z zagranicy.

 

Leśnik ***

 1. Obserwowała/ał życie lasu o świcie, o zmierzchu i w nocy. Wytropiła/ił zwierzę, umie wskazać jego legowisko (norę, gniazdo), rozpoznaje jego głos, zna jego zwyczaje.
 2. Odbyła/ył z leśniczym obchód lasu, wykazała/ał się znajomością drzew i umiejętnością rozpoznawania ich wieku.
 3. Zorganizowała/ał dla młodszych zwiad do lasu pokazując bogactwo lasu.
 4. Uczestniczyła/ył w pracach leśnych ? np. w szkółce, przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych, sadzeniu drzew.
 5. Przedstawiła/ił na zbiórce drużyny bogactwo polskich lasów, znaczenie lasów dla przyszłości człowieka na Ziemi. Wskazała/ał zagrożenia występujące w polskich lasach dotyczące drzew, ptaków i zwierząt.

 

Ogrodniczka/ ogrodnik ***

 1. Na zbiórce zastępu przedstawiła/ił znaczenie odpowiedniej gleby i nawożenia dla uprawy
 2. warzyw.
 3. Rozpoznała/ał nasiona marchwi, pietruszki, sałaty, ogórków i buraczków. Wyhodowała/ał własne rośliny z nasion i rozsady.
 4. Przygotowała/ał kompost z odpadów ogrodniczych.
 5. Zaplanowała/ał siew i zbieranie plonów na działce lub w ogrodzie rodziców /znajomych/.
 6. Przygotowała/ał wybrane warzywa do przechowania przez zimę.

Sadowniczka/sadownik ***

 1. Rozpoznała/ał drzewa owocowe po pniach i liściach: jabłka wczesne i zimowe, gruszki, śliwki, wiśnie, czereśnie.
 2. Zerwała/ał i ułożyła/ył w skrzynce owoce przygotowując je do transportu.
 3. Brała/ał udział w pielęgnacji sadu, szczepieniu drzewek i zabezpieczeniu go przed szkodnikami.
 4. Przygotowała/ał owoce do składowania przez zimę.
 5. Przedstawiła/ił na zbiórce zastępu lub drużyny zebrane przez siebie artykuły i poradniki dotyczące sadownictwa.

 

Przyjaciel zwierząt *

 1. Dowiedziała/ał się, jakie zwierzęta zamieszkują najbliższe lasy i które z nich oczekują zimą pomocy człowieka. Wzięła/wziął  udział w zimowym dokarmianiu.
 2. Rozpoznała/ał tropy dzika, sarny, zająca.
 3. Była/był na wycieczce w lesie, w polu lub na łące. Rozpoznała/ał głosy pięciu żyjących tam zwierząt. Nagrała/ał głosy zwierząt i odtworzyła/ył je na zbiórce drużyny.
 4. Obserwowała/ał przez miesiąc życie zwierząt domowych, zapisywała/ał najciekawsze spostrzeżenia, opowiedziała/ał o nich na zbiórce zastępu.

 

Znawczyni zwierząt/znawca zwierząt **

 1. Rozpoznała/ał 15 gatunków zwierząt na zdjęciach i rysunkach.
 2. Przygotowała/ał informację o zwierzętach chronionych w Polsce oraz o niebezpiecznych zamieszkujących w Polsce i przedstawiła/ił ją na zbiórce zastępu lub drużyny.
 3. Pomogła/pomógł w przetrwaniu zimy potrzebującym zwierzętom (ptakom, zwierzętom w lesie, bezdomnym psom).
 4. Wie, jakie niebezpieczne zwierzęta żyją w Polsce. Opowiedziała/ał koleżankom/kolegom, jak należy postępować w przypadku spotkania z nimi.

 

Zoolog ***

 1. Przedstawiła/ił wybrane gatunki zwierząt żyjących na całym świecie, zagrożonych wyginięciem (?Czerwona księga?).
 2. Zna systematykę zwierząt. Przedstawiła/ił na zbiórce lub na lekcji życie wybranego gatunku.
 3. Zaprezentowała/ał zastępowi lub drużynie swoje zbiory: albumy, atlasy i inne publikacje na temat zwierząt, opowiedziała/ał o ich zawartości.
 4. Zorganizowała/ał dla zastępu wyprawę do ZOO, muzeum przyrodniczego lub lasu, opowiedziała/ał o wybranych gatunkach zwierząt. Nauczył zastęp sposobów obserwacji zwierząt.

 

Pszczelarz ***

 1. Od wiosny do jesieni pracowała/ał w pasiece i prowadziła/ił notatnik swoich czynności.
 2. Nauczyła/ył się zabezpieczać pszczoły przed zimą.
 3. Potrafi postępować w przypadku użądlenia przez owady.
 4. Opowiedziała/ał na zbiórce o właściwościach leczniczych produktów wytwarzanych przez pszczoły.
 5. Urządziła/ił w harcówce, szkole lub w gminie wystawę wydawnictw dotyczących pszczelarstwa i produktów wytworzonych przez pszczoły.

 

Hodowca /gołębi, królików, rybek, drobiu/ **

 1. Przeczytała/ał literaturę dotyczącą hodowli wybranych zwierząt.
 2. Przygotowała/ał dla swoich zwierząt pomieszczenia i utrzymuje je w stałej czystości.
 3. Zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu wyhodowane przez siebie zwierzęta, opowiedziała/ał o ich zwyczajach, sposobach żywienia i zapobiegania chorobom.
 4. Zwraca uwagę osobom, które źle odnoszą się do zwierząt i ptaków.

Przyjaciel książki *

 1. Systematycznie czyta książki i zgromadziła/ił własną biblioteczkę ulubionych pozycji.
 2. Samodzielnie wykonała/ał kilka zakładek do swoich książek.
 3. Brała/brał udział w konkursie czytelniczym organizowanym w szkole lub drużynie.
 4. Wykonała/ał drobne naprawy introligatorskie kilku książek, pełniąc dyżur w bibliotece szkolnej lub publicznej.

 

Bibliotekarka/bibliotekarz **

 1. Prowadziła/ił w czasie próby bibliotekę drużyny (szczepu) lub obozu.
 2. W czasie dyżurów w bibliotece szkolnej lub publicznej sprawnie posługiwała/ał się katalogiem książek. Przygotowała/ał dla instruktora lub harcerza materiały przydatne do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na określony temat.
 3. Zorganizowała/ał wieczór literacki lub kiermasz książki w drużynie, szkole, w domu kultury.
 4. Zorganizowała/ał w szczepie lub w swojej szkole kiermasz używanych podręczników.

Bibliofil ***

 1. Zgromadziła/ił własny księgozbiór i prowadzi jego katalog rzeczowy.
 2. Wykonała/ał ekslibris do biblioteki domowej, szkolnej lub publicznej.
 3. Urządziła/ił w drużynie wystawę ciekawych książek, prezentując na niej także własne zbiory.
 4. Urządziła/ił w szkole lub szczepie wieczór wspólnego czytania wybranej książki.
 5. Nawiązała/ał kontakt z najbliższym antykwariatem, poznał sposoby gromadzenia i przechowywania starodruków.

 

Kronikarka/kronikarz *

 1. Prowadziła/ił w okresie próby kronikę zastępu (drużyny), posługując się kilkoma rodzajami pisma.
 2. Sporządziła/ił notatki z wydarzeń na podstawie relacji świadków.
 3. Dopilnowała/ał przez co najmniej jeden rok, aby kronika była zawsze tam, gdzie drużyna.
 4. Zapoznała/ał się z twórczością najbardziej znanych polskich kronikarzy.

Reporterka/reporter **

 1. Przygotowała/ał rzeczowe relacje z biwaku lub obozu drużyny, z uroczystości szkolnej, z wydarzeń na terenie gminy.
 2. Posługiwała/ał się sprzętem reporterskim (magnetofon, aparat fotograficzny lub kamera) w przygotowaniu audycji dla szkolnego radiowęzła, gazetki lub ?programu telewizyjnego?.
 3. Napisała/ał reportaże na wybrany i na zadany temat, ilustrując je rysunkami lub zdjęciami. Przedstawiła/ił je w drużynie.

 

Dziennikarka/dziennikarz ***

 1. Poznała/ał cechy, jakimi powinni charakteryzować się dziennikarze oraz zasady, jakie obowiązują w ich zawodzie.
 2. Przeprowadziła/ił wywiad na określony temat.
 3. Przez okres próby brała/ał udział w pracy redakcji harcerskiej, pisząc do wybranego działu.
 4. Nawiązała/ał stały kontakt z gazetą młodzieżową lub dla dzieci i systematycznie dostarcza jej swoje artykuły.
 5. Przekazał napisany przez siebie reportaż z imprezy harcerskiej do lokalnej gazety.

 

Wydawca ? mistrzowska

 1. Poznała/ał pracę redakcji gazety lub wydawnictwa książkowego.
 2. Rozróżniła/ił rodzaje czcionek drukarskich i typy edytorów komputerowych, stosując je w swojej gazecie lub publikacjach książkowych.
 3. Złożyła/ył na komputerze gazetę lub inną publikację.
 4. Rozprowadzała/ał wydawnictwa przygotowane przez drużynę, hufiec.

 

Miłośniczka architektury/ miłośnik architektury **

 1. Rozpoznaje 6 podstawowych nowożytnych stylów w architekturze. Odwiedziła/ił  budowle charakterystyczne dla tych stylów w swojej okolicy. Wyniki zwiadu zaprezentowała/ał na zbiórce zastępu.
 2. Zorganizowała/ał wyprawę do ciekawego obiektu, opowiadając o cechach charakterystycznych tej budowli, jej stylu i historii.
 3. Zorganizowała/ał  zbiórkę poświęconą znanym polskim architektom.
 4. Zaprojektowała/ał rozmieszczenie mebli i wystroju swojego pokoju.

 

Architekt ***

 1. Umie opowiedzieć o  prekursorach poszczególnych stylów w architekturze.
 2. Wykonała/ał rejestr lub przewodnik po ciekawych budynkach nowoczesnych i zabytkowych w swojej miejscowości lub gminie.
 3. Zorganizowała/ał wyprawę ( zastępu lub drużyny) do innej miejscowości w celu zwiedzenia ciekawych budynków. Przygotowała/ał wystawę fotograficzną lub inną formę prezentacji, reklamującą ciekawe rozwiązania architektoniczne, które mogłyby być zastosowane na tym terenie.
 4. Pomogła/pomógł innym harcerkom/ harcerzom w rozplanowaniu ich pokoi.
 5. Zaprojektowała/ał wygląd i rozmieszczenie  namiotów, urządzeń obozowych na obozie drużyny. Swój projekt przedstawił do akceptacji na radzie drużyny.

 

Plastyczka/ plastyk *

 1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 5 rodzajów)
 2. Wykonała/ał ilustrację do kroniki i plakat reklamowy.
 3. Rozpoznała/ał wskazane dzieła rzeźby i malarstwa polskiego.
 4. Wykonała/ał ozdobę do harcówki lub totem obozowy.

 

Dekoratorka/dekorator **

 1. Nauczyła/ył się wykonywać różnymi technikami rysunki, plakaty i obrazy, loga, napisy (co najmniej 10 rodzajów)
 2. Rozpoznała/ał różne style w malarstwie w naturze i na fotografiach.
 3. Przygotowała/ał dekorację wybranej sali wg projektu.
 4. Wymieniła/ił filmy z najciekawszymi jej/jego zdaniem scenografiami.
 5. Przedstawiła/ił zaprojektowane przez siebie urządzenie pokoju, harcówki, namiotu, świetlicy obozowej

 

Scenografka/scenograf ***

 1. Poznała/ał zasady projektowania kostiumów i dekoracji.
 2. Opracowała/ał scenografię do przedstawienia w sali i w plenerze, opracowała/ał rzuty do scenografii.
 3. Zorganizowała/ał wykonanie oraz  pokierowała/ał zespołami wykonującymi  dekorację wystawy lub innej imprezy kulturalnej w swoim środowisku.
 4. Wykonała/ał detal scenograficzny wykorzystując różne materiały.
 5. Przygotowała/ał młodszych do zdobycia sprawności ?plastyka? lub ?dekoratora?.

 

Recytatorka/recytator *

 1. Uczestniczyła/ył w pracach koła żywego słowa lub konkursie recytatorskim.
 2. Zaprezentowała/ał utwory swoich ulubionych autorów na zbiórce zastępu.
 3. Umiejętnie zinterpretowała/ał nieznany sobie utwór, dobierając barwę głosu, modulację, tempo i rytm.
 4. Uczestniczyła/ył w przygotowaniu wieczoru poezji, prezentując na nim swoje ulubione utwory.

 

Aktorka/aktor **

 1. Opowiedziała/ał na zbiórce o swoich ulubionych aktorach i ich największych rolach.
 2. Przygotowała/ał kostium i rekwizyty, charakteryzując się do wybranej roli i zagrała/ał ją  w trakcie przedstawienia w szkole lub drużynie.
 3. Uczęszcza na kółko teatralne lub wzięła /wziął  udział w przedstawieniu przygotowanym przez drużynę.
 4. Zaprezentowała/ał się w różnych formach na scenie, np. monolog, dialog, pantomima.

 

Lalkarka/lalkarz **

 1. Wykonała/ał różne lalki: pacynki, marionetki, kukiełki.
 2. Urządziła/ił scenę i dekoracje dla teatru lalek.
 3. Zorganizowała/ał wraz z zastępem przedstawienie teatrzyku kukiełkowego dla  drużyny.
 4. Zagrała/ał rolę w teatrzyku kukiełkowym, poruszając lalką lub w teatrzyku cieni.

 

Gawędziarka/gawędziarz **

 1. Poznała/ał legendy, opowieści ludowe i wykorzystała/ał je w swoich gawędach.
 2. Opowiedziała/ał jedną z przeczytanych w czasie próby książek, zainteresowując słuchaczy losami bohaterów.
 3. Opowiadając na ogniskach i kominkach każdą historię wzbogaciła/ał o morał, przysłowie.
 4. Opowiedziała/ał ?na zamówienie? trzy gawędy: jedną na wskazany temat, jedną na podstawie zaobserwowanego wydarzenia i jedną dostosowaną do sytuacji, w której się aktualnie znalazła/znalazł.

 

Reżyser ***

 1. Skompletowała/ał literaturę, materiały repertuarowe i recenzje nt. widowisk scenicznych.
 2. Opracowała/ał reżyserię wybranej przez siebie sztuki lub programu, planując:

wykorzystanie sceny, zagospodarowanie planu, ruch sceniczny, ustalając próby, miejsce muzyki i tańca w przedstawieniu oraz oczekiwania wobec       scenografa.

 1. Przygotowała/ał do wystawienia sztukę lalkową, program kabaretowy lub montaż literacki.
 2. Zna nazwiska słynnych reżyserów polskich i światowych. Zaprezentowała/ał sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu lub drużyny.

 

Tancerka/tancerz *

 1. Poprowadziła/ił kilka pląsów lub zabaw z muzyką na zbiórce zastępu.
 2. Zatańczyła/ył publicznie wybrany taniec narodowy i ludowy, towarzyski, dyskotekowy.
 3. Nauczyła/ył tańczyć wybrany taniec młodszych w zastępie lub drużynie.
 4. Zaimprowizowała/ał ruchy taneczne do melodii.

 

Mistrzyni tańca/mistrz tańca **

 1. Rozróżniła/ił melodię i kroki 10 tańców.
 2. Uczestniczyła/ył w zajęciach klubu lub zespołu tanecznego.
 3. Wzięła/wziął udział w konkursie tanecznym starając się uzyskać najlepszą ocenę.
 4. Przeprowadziła/ił kurs tańca w drużynie lub klasie.
 5. Zna nazwiska słynnych tancerek i tancerzy. Przedstawiła/ił sylwetkę jednego z nich na zbiórce zastępu.

 

Fotoamatorka/fotoamator *

 1. Poznała/ał budowę aparatu fotograficznego, rodzaje aparatów fotograficznych oraz zasady wykonywania zdjęć i rodzaje filmów.
 2. Wykonała/ał samodzielnie zdjęcie tematyczne, odpowiednio ustawiając aparat oraz wywołując je.
 3. Na  biwaku lub obozie robił zdjęcia  drużynie a następnie wywołała/ał je i wybierała/ał najlepsze na wystawę.
 4. Przygotowała/ał na konkurs lub wystawę w szkole lub w szczepie własny serwis zdjęciowy.

 

Fotograf **

 1. Przedstawiła/ił album zdjęć przez siebie wykonanych.
 2. Fotografując stosowała/ał odpowiednie filmy i prawidłowe ustawienie aparatu oraz oświetlenia.
 3. Wykonała/ał portret osoby lub zjawiska przyrody.
 4. Zorganizowała/ał wystawę fotograficzną w drużynie (szkole, szczepie), wystawiając na niej również swoje prace.
 5. Wywołała/ał film i wykonała/ał poprawnie odbitki zdjęć.

 

Mistrzyni obiektywu/mistrz obiektywu ***

 1. Poznała/ał zasady działania kamery video, wykonując na niej film, dokumentujący wydarzenie w drużynie, szkole, rodzinie.
 2. Rozróżniła/ił zaprezentowane gatunki filmowe, potrafi zareklamować film stosownie do oczekiwań odbiorcy.
 3. Nakręciła/ił) film kamerą video wg własnego scenariusza i przygotowała/ał go samodzielnie do wyświetlania.
 4. Zorganizowała/ał w drużynie lub szczepie wieczór filmowy, prezentujący filmy nakręcone w trakcie różnych przedsięwzięć harcerskich lub szkolnych. Zachęciła/ił innych do dokumentowania wydarzeń za pomocą filmów video.

 

Gimnastyczka/gimnastyk *

 1. Opracowała/ał własne zestawy ćwiczeń w domu i na powietrzu.
 2. Poznała/ał sławnych gimnastyczki  i gimnastyków i ich kariery sportowe.
 3. Prowadziła/ił gimnastykę zastępu, drużyny, grupy dzieci.
 4. Brała/ał udział w zawodach sportowych w drużynie, starając się osiągać najlepsze wyniki.

 

Mistrzyni gimnastyki/mistrz gimnastyki **

 1. Nauczyła/ył się poprawnie wykonywać ćwiczenia z wybranego rodzaju gimnastyki.
 2. Zrozumiała/ał rolę tych ćwiczeń dla organizmu.
 3. Uczestniczy regularnie w zajęciach wybranej gimnastyki, prowadzonych przez fachowca.
 4. Dobrała/ał muzykę do ćwiczeń uprawianych przez siebie codziennie.
 5. Przeprowadziła/ił gimnastykę zastępu lub drużyny na obozie lub biwaku zwracając uwagę na dokładność w wykonywaniu ćwiczeń.

 

Lider zdrowia ***

 1. Włącza do swojego postępowania jak najwięcej elementów zdrowego stylu życia (zdrowe odżywianie, higiena nauki i pracy, walka ze stresem, uprawianie sportu itp.).
 2. Wskazała/ał rówieśnikom korzyści płynące ze zdrowego trybu życia.
 3. Zorganizowała/ał i przeprowadziła/ił wraz z drużyną akcję promującą zdrowy tryb życia.
 4. Potrafi wymienić metody i ośrodki leczenia uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków.
 5. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę na temat uzależnień, nikotynizmu, alkoholizmu oraz narkotyków w codziennym postępowaniu i kontaktach z innymi ludźmi.

 

Mistrzyni ręcznych robótek/mistrz ręcznych robótek **

 1. Wykonała/ał różne prace: na drutach lub na maszynie dziewiarskiej lub splotła/splótł makramę wg własnego wzoru.
 2. Przedstawiła/ił na zbiórce zastępu lub drużyny własnoręcznie wykonane prace.
 3. Zorganizowała/ał w drużynie (szczepie lub w szkole) wystawę robótek ręcznych, zapraszając na nią znanych w okolicy mistrzów i mistrzynie.
 4. Nauczyła/ył młodszych wykonania prostych makram.

 

Igiełka *

 1. Wykonała/ał drobne prace: przyszyła/ył guziki do koszuli, obrębiła/ił chusteczkę, naszyła/ył łatę na spodnie, zacerowała/ał dziurę w swetrze.
 2. Uszyła/ył ręcznie lub na maszynie drobny przedmiot, np. łapki do garnków, kieszeń na grzebienie w łazience, fartuszek kuchenny, worek na kapcie.
 3. Wyszyła/ył swój monogram lub znaczek sprawności na rękawie munduru.

 

Krawcowa/krawiec **

 1. Rozróżniła/ił podstawowe rodzaje tkanin: bawełna, wełna, jedwab, sztuczne tworzywa.
 2. Nauczyła/ył się szyć na maszynie. Uszyła/ył wg gotowego wykroju spódnicę lub szorty, zaobrębiła/ił obrus, wszyła/ył suwak, uszyła/ył poszewkę na poduszkę.
 3. Nauczyła/ył się konserwować maszynę do szycia.
 4. Uszyła/ył chusty dla drużyny lub zastępu.

 

Mistrzyni igły/mistrz igły ***

 1. Zaprezentowała/ał własny styl ubierania się, szyjąc samodzielnie lub adaptując gotowe ubrania do własnych potrzeb.
 2. Uszyła/ył samodzielnie bluzkę, mundur, szorty lub spodnie, pobierając uprzednio miarę i przygotowując wykrój.
 3. Zorganizowała/ał pokaz mody na zbiórce, wykorzystując ubrania członków zastępu i posługując się aktualnymi żurnalami.
 4. Przeprowadziła/ił w drużynie naukę podstaw szycia ręcznego.

 

Projektantka mody/projektant mody **

 1. Wymieniła/ił nazwiska kilku projektantów mody polskich i zagranicznych oraz znane domy mody w Polsce.
 2. Czyta systematycznie czasopisma prezentujące aktualne trendy w modzie.
 3. Przedstawiła/ił swoje zbiory projektów ubrań i wykrojów.
 4. Przedstawiła/il zaprojektowany samodzielnie strój na zbiórce zastępu lub drużyny.
 5. Dobrała/ał dodatki do 4 różnych ubrań: do szkoły (pracy), na bal, na wycieczkę, na ważne spotkanie. Przedstawiła/ił w zastępie sposoby doboru dodatków do konkretnych zestawów ubrań.

 

Rowerzystka/rowerzysta *

 1. Potrafi jeździć na rowerze.
 2. Zdobyła/ył kartę rowerową.
 3. Konserwowała/ał rower przed i po wycieczce.
 4. Uczestniczyła/ył w trzech całodniowych wycieczkach rowerowych.

 

Cyklista **

 1. Zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów po drogach.
 2. Zna budowę i potrafi konserwować rower. Potrafi zmienić dętkę.
 3. Brała/ał udział w kilku wycieczkach rowerowych.
 4. Wie, jaka jest różnica pomiędzy wymijaniem, omijaniem i wyprzedzaniem oraz zna zasady pierwszeństwa przejazdu (m.in. na skrzyżowaniach). Poznała/ał 10 znaków poziomych (na jezdni) i pokazała/ał je zastępowi podczas wycieczki po mieście.
 5. Wykonała/ał  planszę z podstawowymi znakami drogowymi obejmującymi: 10 znaków ostrzegawczych, 10 zakazu, 12 nakazu i 10 informacyjnych wraz z podpisami. Wytłumaczyła/ył ich znaczenie na zbiórce zastępu.

 

Znawczyni ruchu drogowego/znawca ruchu drogowego ***

 1. W okresie próby systematycznie pełniła/ił służbę ruchu w miejscach i przy okazjach tego wymagających.
 2. Uczestniczyła/ył w spotkaniu z policjantem na temat bezpieczeństwa na drogach i obowiązujących przepisów.
 3. Zorganizowała/ał wraz z zastępem zawody na rowerowym torze przeszkód lub w miasteczku ruchu drogowego, popularyzując w ten sposób obowiązujące przepisy w drużynie, szczepie, szkole.
 4. Zorganizowała/ał dla zuchów  pokaz prawidłowego poruszania się po drogach, połączony z konkursem.

 

Kolekcjonerka/kolekcjoner ***

 1. Posiada własne zbiory.
 2. Opracowała/ał system katalogowania własnych zbiorów i posługuje się nim, uzupełniając swoją kolekcję.
 3. Skompletowała/ał biblioteczkę specjalistyczną i utrzymuje kontakty z innymi kolekcjonerami o podobnym hobby.
 4. Zorganizowała/ał wystawę swoich eksponatów.

Strażniczka bezpieczeństwa/strażnik bezpieczeństwa **

 1. Zapoznała/ał się, wspólnie z osobą dorosłą, ze stanem technicznym maszyn używanych w gospodarstwie.
 2. Spisała/ał, jakich napraw należy dokonać, aby wszystkie urządzenia były bezpieczne. Wnioski przedstawiła/ił osobie dorosłej.
 3. Zapoznała/ał się ze znakami oznaczającymi niebezpieczne narzędzia, miejsca oraz czynności.
 4. Przygotowała/ał i przedstawiła/ił na zbiórce drużyny zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem w gospodarstwie .

 

SPRAWNOŚCI INFORMATYCZNE

 

Internautka/internauta **

 1. Potrafi wymienić najciekawsze jej/jego zdaniem strony w Internecie i uzasadnić dlaczego; odszukała/ał strony zaprzyjaźnionych środowisk harcerskich.
 2. Znalazła/znalazł w Internecie potrzebne mu informacje, wykorzystała/ał je na zbiórce.
 3. Skonfigurowała/ał konto w programie pocztowym, przesłała/ał i odebrała/ał informacje za pomocą poczty elektronicznej, subskrybuje minimum jedną grupę dyskusyjną.
 4. Zapoznała/ał się z najczęściej stosowanymi terminami internetowymi.
 5. Umie znaleźć w sieci potrzebne  oprogramowanie, zna rodzaje licencji i stosuje się do nich.

 

Mistrzyni Internetu/mistrz Internetu ***

 1. Samodzielnie przygotowała/ał komputer do korzystania z Internetu, skonfigurowała/ał urządzenia i oprogramowanie.
 2. Zabezpieczyła/ył komputer przed atakami z sieci i wirusami stosując darmowe oprogramowanie dostępne w Internecie, uzasadniła/ił wybór instalowanych pakietów.
 3. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: protokół, ftp, lista dyskusyjna, domena itp.
 4. Wykonała/ał stronę WWW drużyny, szczepu; przygotowała/ał teksty oraz grafikę, opublikowała/ał stronę w Internecie.
 5. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programów internetowych.

 

Webmaster ? mistrzowska

 1. Przystępując do opracowania próby nawiązała/ał współpracę z Zespołem GK ZHP on-line,  uczestniczyła/ył w realizacji wybranego zadania zaproponowanego przez Zespół lub własnej propozycji.
 2. Zna zasady budowania ośrodków WWW z zakresu wizualizacji projektu, zagadnień PR i oprogramownia.
 3. Skompletowała/ał zespół do realizacji projektu internetowego (serwisu WWW), rozdzieliła/ił zadania w zespole: przygotowanie i korekta tekstów, przygotowanie grafiki, kodowanie serwisu, promocja itp., gotowy serwis opublikowała/ał w Internecie.
 4. Stale rozwija swoje umiejętności w zakresie języków programowania stosowanych w budowaniu ośrodków WWW, zna co najmniej dwa, w tym jeden z grupy języków server-side, przygotowała/ał layout strony stosując optymalizację grafiki.
 5. Przeprowadziła/ił formę kształcenia poświęconą tematyce internetowej.

 

DTP-owiec ***

 1. Zna zasady składu komputerowego i wykorzystuje je w wykonywanych pracach.
 2. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: bękart, interlinia, szeryf, kerning, punktura, tekstura itp.
 3. Wykonała/ał zaawansowane prace DTP i zaprezentował(-a) je na zbiórce lub w szkole.
 4. Swoje umiejętności wykorzystała/ał przygotowując śpiewnik, poradnik lub inne wydawnictwo dla drużyny, szczepu, hufca.
 5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył młodszym, jakie zagrożenia wynikają  z piractwa komputerowego.

 

Grafik komputerowy ? mistrzowska

 1. Samodzielnie wykonała/ał zaawansowane prace graficzne na komputerze i zaprezentowała/ał je na zbiórce lub w szkole.
 2. Swoje umiejętności wykorzystała/ał wykonując prace graficzne dla drużyny, szczepu, hufca.
 3. Potrafi sprawnie wykonać zaawansowane operacje: skanować i obrabiać grafikę, importować do i eksportować z innych programów, rozbarwiać dokument do pliku, wykonywać retusze itp.
 4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programu graficznego.
 5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego, zna wymagania dotyczące ochrony praw autorskich do grafiki komputerowej.

Programistka/programista …. ? mistrzowska

(tu nazwa języka programowania)

 1. Poznała/ał genezę i historię wybranego języka programowania, wskazała/ał najważniejsze udoskonalenia w jego ostatnich wersjach.
 2. Zgromadziła/ił biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym językiem programowania.
 3. Samodzielnie napisała/ał dużą aplikację i zaprezentowała/ał ją w szkole, na studiach lub w drużynie.
 4. Napisała/ał program o tematyce harcerskiej pomocny w pracy drużyny, szczepu, hufca i zgłosiła/ił go do Banku Programów Harcerskich (Zespół GK ZHP on-line)
 5. Zna wymagania dotyczące praw autorskich do programów komputerowych i kodów źródłowych.

Znawca …. ***

(nazwa programu komputerowego)

 1. Zainstalowała/ał wybrany program, poznała/ał jego tajniki i opcje, skonfigurowała/ał program tak, aby odpowiadał jej/jego potrzebom.
 2. Zgromadziła/ił biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym programem.
 3. Wykonała/ał w wybranym programie materiały i pomoce potrzebne drużynie, szczepowi, hufcowi.
 4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi wybranego programu, zaprezentowała/ał efekty swojej pracy z programem.
 5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego.

Odpowiedzi: 9 do wpisu “Sprawności harcerskie zestaw uzupełniający”

 1. Tiotio pisze:

  Bardzo pomogła mi ta strona w zdobywaniu sprawności i nie tylko. Dzięki;)

 2. jedrek pisze:

  Brawo dla tego kto to napisał

 3. violka pisze:

  te wiadomości pomagaja mi w zdobywaniu sprawności.:)

 4. Kamila pisze:

  Tak a gdzie sprawność dla miłośników konstrukcji z lego

 5. Iza pisze:

  Super strona, chyba najlepsza ze wszystkich, jakie odwiedziłam, szukając sprawności. :)

 6. Drużynowa pisze:

  Bardzo miło nam to czytać :)

 7. Oliwia pisze:

  Super, bardzo mi to pomogło w zdobywaniu sprawnosci !!!

 8. Drużynowa pisze:

  Miło mi to słyszeć :3

 9. Kinga pisze:

  super strona! pomogło mi w zdobywaniu sprawności :)

Zostaw odpowiedź